Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Jak pracujeme

Ranní kruh

Ráno děti začínají tzv. ranním kruhem, který slouží pro vyjadřování vlastních pocitů, děti se dozví informace o tom, co je daný den čeká, mají možnost říct, co o daném tématu vědí, co by se chtěly naučit apod. Dále si zde děti můžou sdělit své zážitky, říct, jak se cítí, … Učitel se tak seznamuje s pocity dětí a může podle nich volit vhodný způsob jednání. Děti se zde učí vyjadřovat, vybírat, co je podstatné, učí se naslouchat druhým, diskutovat apod. Součástí ranního kruhu je i „ranní zpráva“, která má za úkol seznámení dětí s tím, co je čeká či zopakování učiva, může se také vztahovat k určitému ročnímu období apod.

Globální čtení

Výuka čtení pomocí globální metody se využívá u žáků, kteří z důvodu svého handicapu nemohou úspěšně zvládnout čtení pomocí klasické analyticko – syntetické metody (osvojování hlásek, slabik, slov). Globální metoda vychází z celku – žák si nejprve osvojuje slovo, které vnímá jako určitý obraz. Opakováním a procvičováním si zapamatuje obrazy tištěného písma, takže dokáže přečíst celá slova, vnímat jejich konkrétní obsah a rozumět textu. Postupně se pomocí globálního čtení naučí skládat a číst celé věty a jednoduché texty.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

Systém AAK se snaží přechodně nebo trvale kompenzovat komunikaci osob se závažným postižením řeči a komunikace. Alternativní komunikace nahrazuje mluvenou řeč, augmentativní podporuje komunikaci žáků, u kterých je určitá verbální komunikace zachována, ale není plně funkční.  V naší škole uplatňujeme různé systémy komunikace. Volba závisí na edukačních i osobnostních specifikách každého žáka. Při nácviku využíváme všech schopností žáka, snažíme se, aby způsob dorozumívání byl co nejjednodušší, nejpřirozenější a pro žáka i jeho rodiče pochopitelný. Snažíme se aplikovat tzv. „totální komunikaci“, kdy  využíváme všechny dostupné možnosti komunikace a kombinujeme je dle možností každého žáka individuálně.

Strukturované učení

Jedná se o metodu výchovy a vzdělávání především pro žáky s autismem, tato metoda je postavena na teorii učení a chování. Systém strukturovaného učení napomáhá dětem porozumět tomu, co se od nich očekává. Cílem této metody je snížení nedostatků a posilování silných stránek žáka s poruchou autistického spektra.
Tato metoda učení respektuje vývojovou úroveň a individualitu každého dítěte i s jeho zvláštnostmi. Nejdůležitějším pravidlem ve strukturovaném učení je systém práce zleva – doprava a shora – dolů.
Principy strukturovaného učení:
– individualizace (zohledňování individuálních potřeb každého žáka)
– vizualizace (zviditelnění, usnadňování orientace v čase, pomáhá „vidět“ čas)
– strukturalizace (vnesení pevného řádu do chaosu a zmatku, kterým v běžných,
nepřizpůsobených podmínkách lidi s PAS trpí, jde o strukturu prostředí a času)
– motivace (odměňování)

Snoezelen

Je speciálně upravená místnost v naší škole, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Pomůcky slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Důležitým prvkem Snoezelen prostředí je jeho variabilita a využití pro všechny věkové skupiny.

Bazální stimulace

S fyzioterapií úzce souvisí bazální stimulace. Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných dětí. Je určena všem , kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Bazální stimulace je velmi uznávaným konceptem v evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky i ošetřovatelské péče. Klade velký význam na dotek, který je uplatňován v technikách polohování, masáží nebo rehabilitačního cvičení. Více informací o bázální stimulaci na naší škole je k dispozici zde.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu, neboť hudba může svými specifickými prostředky pronikat do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo. Hudba ovlivňuje i vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, motoriku, termoregulaci, apod. Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí, zmírňuje jejich agresivitu. Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit. U nás se užívají lidové písně a hra na různé hudební nástroje, ať tradiční (jako jsou bubny), tak netradiční (např. tibetské kovové misky, umělé hadice, zvonečky, apod.).

Logopedie

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako je chybná výslovnost jedné hlásky, neurotická nemluvnost, narušení článkování řeči, narušení zvuku řeči, plynulosti řeči, grafické formy řeči, až po masivní řečové poruchy a naprostou nemluvnost. U nás ve škole máme školní logopedy, kteří s danými dětmi pracují, aby došlo k odstranění vad řeči nebo alespoň k jejich zmírnění.

Canisterapie

Canisterapie využívá jako terapeutického prostředku zvíře – konkrétně psa. Jsou to speciálně vycvičení psi, kteří reagují na jakoukoliv situaci jen pozitivně. Velice důležité pro děti je polohování s pejskem, velmi dobře působí hlavně na tělesně postižené žáky, ale i na žáky s autismem. Více informací o průběhu canisterapie na naší škole je k dispozici zde.

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení žáka do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry dítěte s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn.

Prvky arteterapie

V našem případě arteterapie znamená léčbu uměním, například pomocí hudby, poezie, tance, divadla a výtvarného umění. Arteterapie využívá umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky. 

Prvky ergoterapie

Ergoterapie je obor, který rozvíjí a následně prakticky využívá schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládání běžných denních, pracovních, ale i zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku a typu postižení. Naše škola podporuje aplikaci prvků ergoterapie, jak ve výchovně vzdělávacím procesu žáků, tak i v rámci jejich volnočasových a zájmových aktivit. Cílem této snahy je naučit děti, aby byly co nejvíce samostatné a připravené pro život.

Využití ICT

Naše škola je vybavena stolními počítači, notebooky, tablety které slouží všem žákům. Ti se učí základní postupy k ovládání počítače, práci s textovým editorem, vektorovou grafikou, či orientace na internetu, zejména pak používání vyhledávače a práci s mailovou schránkou. Nově se žáci učí základům programování, pracují s Ozoboty, 3D brýlemi, Lego Mindstorm apod.

Psychologie

Na naší školu dochází také psycholog, který pomáhá s řešením nepředvídaných událostí u některých dětí. Pomáhá i s úskalími, které život přináší některým dětem a oni si s nimi nevědí rady. V psychologii jde o pomoc člověku, jehož chování i prožívání je v normě, ale který je v současnosti v obtížné životní situaci. Cílem nejsou osobnostní změny ani vyléčení, ale překonání a odstranění aktuálních potíží.