Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Školská rada

Program schůze školské rady ze dne 10. 6. 2020

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 3. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 4. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 5. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 6. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 7. Uzavření školy v rámci mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR
 8. Projekty školy
 9. Akce školy
 10. Různé

Zápis:

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Uzavření školy v rámci mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR

Od 11. března 2020 bylo přerušeno vyučování a uzavřeny všechny školy z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Výuka u nás ve škole probíhala distančně až do postupného rozvolňování. Od 11. května začaly probíhat konzultace žáků praktické školy až do závěrečných zkoušek, které proběhly 1. a 2. června 2020. Od 1. června 2020 nastoupili nepovinně žáci I. stupně základní školy a žáci speciální školy. Od 8. června 2020 nastoupili nepovinně na konzultace nebo třídnické hodiny  žáci II. stupně základní školy a žáci praktických tříd.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy /do 11. 3. 2020/

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“ /doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, vzájemná hospitace/

V praktické škole projekt „SŠ Hradební – Edukační a personální podpora“ /proběhly stáže ve firmě TELES, vzájemné hospitace, školení v polytechnické výchově/

Škola se snaží rozvíjet a zlepšovat svou činnost také na základě programu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

 1. Akce školy

Soutěže 2. pololetí se vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření školy, neuskutečnily. Náhradní termíny budou v příštím školním roce.

Akce školy:

 • Výlet do Dýňového světa
 • Návštěva „ Legiovlaku ve Světlé nad Sázavou“
 • Pochodová cvičení
 • Radost – 25. ročník výtvarné přehlídky osob s mentálním postižením v Kolíně
 • „Chotěbořské dny medu“ – návštěva výstavy
 • Mikulášská nadílka ve škole
 • „Vánoce v lese“ – návštěva vánoční výstavy
 • Putování za lesní zvěří
 • Školní vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání. Ukázka vánočního stolování
 • Preventivní programy Spektrum Žďár nad Sázavou- v průběhu školního roku
 • Naučné a preventivní programy ČČK
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky, školení první pomoci
 • Canisterapie, bazální stimulace – celoročně
 • Hipoterapie – celoročně
 • „Lekce primární prevence rasismu, antisemitismu a xenofobie“ – beseda
 • Příběhy na cestě k sobě – interaktivní program pro žáky
 • Každý měsíc: Školní projektové dny na různá témata /naše vlast, naši zahraniční sousedé, …/
 1. Různé

Začátkem prázdnin škola nebude  tentokrát poskytovat  ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.

Od začátku školního roku se pravděpodobně otevře třída pro žáky s poruchami učení popř. s poruchami chování,  vyučováni budou podle ŠVP pro základní školu.

 

Program schůze školské rady ze dne 10. 10. 2019

 1. Schválení výměny člena školské rady
 2. Zahájení školního roku 2019/2020
 3. Schválení výroční zprávy 2018/2019
 4. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy
 5. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 6. Školní vzdělávací programy
 7. Akce školy
 8. Různé

Zápis:

 1. Schválení výměny člena Školské rady

Z důvodu změny místa v zaměstnání, tím z časových důvodů, odchází ze školské rady Bc. Jiří Kafka. Místo něho byl jako nový zástupce navržen Mgr. Libor  Zadina, kurátor pro děti a mládež při  Městském úřadu v Chotěboři. Všichni členové Školské rady s touto výměnou souhlasí bez výhrad.

Ve školské radě budou pracovat:

Hana Andresová – zástupce rodičů

Kateřina Pešková – zástupce rodičů

Mgr. Bc. David Šafránek – místostarosta Městského úřadu Chotěboř

Mgr. Libor Zadina – kurátor pro děti a mládež při Městském úřadu Chotěboř

Mgr. Jana Břízová – předsedkyně ŠR, pedagog ve škole

Monika Vepřovská – asistentka pedagoga ve škole, vychovatelka školní družiny

 1. Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019.

K dnešnímu dni do školy nastoupilo celkem 64 žáků (24 žáků na základní škole, 18 žáků na speciální škole,  22 žáků na střední škole).

Ve škole byly otevřeny 3 třídy základní školy, 3 třídy základní školy speciální a 3 třídy praktické školy.

Ve škole i v tomto školním roce funguje odpolední družina. Část žáků je během týdne ubytována na internátu školy.

 1. Schválení výroční zprávy 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019  byla předložena všem členům školské rady k prostudování a všemi členy školské rady byla schválena.

 1. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy

Členům školské rady byl předložen Minimální preventivní program školy k prostudování. Všemi členy školské rady byl schválen bez výhrad.

 1. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 • Ovoce a zelenina do škol – základní škola
 • Mléko do škol – základní  škola
 • Potravinová pomoc dětem – kraj Vysočina
 • První pomoc do škol
 • Edukační podpora ZŠ Hradební II. – základní škola
 • Edukační a personální podpora SŠ Hradební – střední škola
 • Projekt Škola podporující zdraví
 • Projekt Krokus
 1. Školní vzdělávací programy

Školská rada byla informována, že v letošním školním roce jsou žáci vzděláváni podle těchto vzdělávacích programů:

ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“

ŠVP  Základní školy  „Škola nás učí“

ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“

ŠVP Školní družiny „Duhový svět“

ŠVP  Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál“

 1. Akce školy

Proběhlé:

Chotěbořské divadlení

Výstava králíků a drobného zvířectva v Chotěboři

ČČK – beseda o první pomoci

Pochodové cvičení na zříceninu hradu Ronovec a návštěva muzea v Dolní Krupé

Míčový sedmiboj

V historii českých zemí – projektový den

Canisterapie ve škole od Canisterapeutického centra Kamarád

Hiporehabilitace v Jezdecké společnosti Statku Lesolg, z. s. v Rozsochatci

Chystané:

Sportovní turnaje (fotbal, vybíjená, stolní tenis, bocce, apod.)

Výlet do Dýňového světa (Nová Ves u Leštiny)

Den zdraví (aktivity pro celou školu)

Den otevřených dveří s celodenním programem 7. 11. a 16. 1.

Vánoční vystoupení ve škole pro žáky a rodiče – v posledním týdnu před Vánocemi

Divadelní představení – prosinec a leden

Krokusy (vzpomínka na umučené židovské děti) – listopad a únor

Zdravá pětka

Dny medu v KD Junior

Policie – preventivní programy

Spektrum ze Žďáru nad Sázavou – v průběhu školního roku

Legiovlak ve Světlé nad Sázavou

Soutěže (pěvecká, recitační, zdravotní, dopravní, přírodovědná, výtvarná..)

Emil Open – mezinárodní sportovní hry handicapované mládeže v Brně

Pochodová cvičení

Školní výlet

Další podle nabídek v průběhu školního roku (exotická zvířata, mobilní hvězdárna, apod.)

 1. Různé

Všichni členové Školské rady byli pozváni na nejbližší akce školy (den otevřených dveří). Zároveň byli pozváni, že v případě zájmu mohou školu kdykoli navštívit a seznámit se s jejím běžným provozem.

 

Program schůze školské rady ze dne 19. 6. 2019

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 3. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 4. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 5. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 6. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 7. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce
 8. Akce školy
 9. Různé

Zápis:

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími v tomto školním roce je školská rada seznamována a jsou školskou radou schváleny.

Poslední změny ŠVP pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly schváleny školskou radou dne 25. června 2018. Změna se týkaly očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro žáky zařazené do naší školy.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“ (doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka).

Škola se snaží rozvíjet a zlepšovat svou činnost také na základě programu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

 1. Akce školy

Soutěže 2. poletí:

 • Recitační soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Velké Meziříčí
 • Pěvecká soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Botanická soutěž – okresní kolo Chotěboř
 • Dopravní soutěž – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Sportovní soutěže – Sportovní hry mládeže (atletický čtyřboj) školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod, krajské kolo Velké Meziříčí, Turnaj ve stolní tenise – Třebíč, Fotbalové meziškolní utkání – Jihlava, turnaj v bocce, Emil Open – mezinárodní setkání handicapovaných.
 • Taneční soutěž – školní kolo

Akce školy:

 • Den zdraví – 20. října (představení zdravých jídel a nápojů s ochutnávkou)
 • Pochodové cvičení
 • Oslava 100 let založení ČSR
 • Výlet do Dýňového světa
 • 72 hodin dobrovolnických prací – úklid lesa v okolí čističky
 • prosince – 1. Adventní neděle – pásmo písniček z pohádky Mrazík na náměstí
 • Výlet – Betlém Hlinsko, vánoční výstava
 • Školní vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání. Ukázka vánočního stolování
 • , 5., 6. února – divadelní představení Mrazík pro MŠ a 1.st.ZŠ z Chotěboře a okolí
 • V listopadu a v lednu – Dny otevřených dveří
 • Návštěva MŠ a ZŠ Sluníčko Okrouhlice, divadelní představení naší školy i školy Sluníčko
 • Přednáška Holokaust a rasismus
 • Výlet za bledulemi Staré Ransko
 • Školní představení a výstava zahradní keramiky – pro širokou veřejnost
 • Preventivní programy spektrum Žďár nad Sázavou- v průběhu školního roku
 • Naučné a preventivní programy ČČK
 • Návštěva ekologického centra Chaloupky „Bylinky na naší zahrádce“
 • Zdravá pětka – Škola zdravé pětky a Párty se zdravou pětkou
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky, školení první pomoci
 • Akce „Čistá Vysočina“ – úklid blízkého okolí školy
 • Den zdraví – ochutnávky zdravých mléčných nápojů a exotického ovoce
 • Koncert skupiny BeneBend
 • Canisterapie, bazální stimulace – celoročně
 • Hipoterapie – celoročně
 • Školní družina – Odpoledne s hasičem, Odpoledne s městským policistou
 • Školní výlet Vlakem na Stvořidla
 • Každý měsíc: Školní projektový den na různá aktuální témata
 1. Různé

Od ledna došlo ke změnám financování školy.

Začátkem prázdnin škola opět nabídne ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.

Rodiče handicapovaných dětí mají stále velký zájem o umožnění parkování v těsné blízkosti školy. Byla navržena možnost otevřít bránu školy od 7.45 do 8.10, aby rodiče mohli parkovat na dvoře před školou. To ovšem vyžaduje, aby zde po celou dobu jeden pracovník školy dohlížel na bezpečný průchod dětí do školy.

Od června je novým členem školské rady za město Chotěboř pan Mgr. Bc. David Šafránek, od  nového školního roku dojde ke změně dalších dvou členů Školské rady. Končí pan Bc. Jiří Kafka a předsedkyně školské rady paní Mgr. Andrea Vašíčková. Nový předseda či předsedkyně bude zvolen v následujících dnech. Místo pana Kafky bude navržen nový člen – nejlépe z odboru sociálních věcí města Chotěboř.