Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Školská rada

Program schůze školské rady ze dne 10. 10. 2023

 1. Zahájení školního roku 2023/2024
 2. Schválení Výroční zprávy 2022/2023
 3. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy
 4. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 5. Školní vzdělávací programy
 6. Akce školy
 7. Různé

Zápis:

Ve školské radě budou i nadále pokračovat:

 Za zřizovatele /Kraj Vysočina/:

Mgr. Stanislav Pavlíček, tel. č. 728832030

 Za zákonné zástupce žáků:

Marie Večeřílková, tel. č.724514410

Klára Krátká, tel. č. 739254230

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Kmošková, tel. č.777277827

Lada Kavalírová, tel. č. 723103299

 1. Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok byl zahájen v pondělí 4. září 2023.

Ke dni 30.9. 2023 do školy nastoupilo celkem  83 žáků, z toho 25 žáků bydlí na internátě.

 I v tomto školním roce funguje odpolední družina.

     2Schválení výroční zprávy 2022/2023

Výroční zpráva za rok 2022/2023 byla předložena všem členům školské rady k prostudování a všemi členy školské rady byla schválena

    3. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy

Členům školské rady byl předložen Minimální preventivní program školy k prostudování. Součástí minimálního preventivního programu je nový krizový plán školy, který byl schválen Pedagogickou radou v srpnu 2023.

   4. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce

   –    Ovoce a zelenina do škol – základní škola

      –    Mléko  do škol  – základní škola

      –    Potravinová pomoc dětem – Kraj Vysočina

      –    První pomoc do škol

      –    Projekt Škola podporující zdraví

      –    Edukační podpora ZŠ Hradební II. – základní škola

      –    Edukační a personální podpora SŠ Hradební – střední škola

      –    Projekt SZÚ – Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou

            a sociálním vyloučením – střední škola

 • Projekt I-KAP II – cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, vzájemným setkáváním podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů.
 1. Školní vzdělávací programy

Školská rada byla informována, že v letošním školním roce jsou žáci vzděláváni podle těchto  

  vzdělávacích programů:

  ŠVP Praktické školy jednoleté Životem lépe a snadněji“

  ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“

  ŠVP Základní školy „Škola nás učí“

  ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

  ŠVP Školní družiny „Duhový svět“

  ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál“

 1. Akce školy

Proběhlé:

Výstava králíků a drobného zvířectva v Chotěboři

Turistický výlet po okolí Chotěboře

Chutě a vůně podzimu – projektový den

T-Mobil olympijský běh

Míčový trojboj

Zábavný sportovní den ve škole

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Hýbeme se ve škole

Atletický čtyřboj – školní, okresní a krajské kolo

Plavání v bazénu v Hlinsku

Emil Open Brno – mezinárodní sportovní soutěž

Terénní hra šipkovaná

Sportovní odpoledne

Tvořivé dílny pro maminky

Komunitní setkání s veřejností

Krajské kolo recitační soutěže

Pěvecká soutěž  – školní a okresní kolo

Výtvarné soutěže

Botanická soutěž – účast na okresním kole v Havl.Brodě

Canisterapie

Bazální stimulace

Muzikoterapie

Psychologické poradenství

Spolupráce s partnerskou školou

„Den prevence“ – zaměřeno na dopravní výchovu

„Drogy trochu jinak“ – interaktivní program na PC

Vystoupení ke Dni matek v DPS a SENECURA

Spektrum – centrum primární prevence

Beseda o volbě povolání s výchovnou poradkyní

Projekt státního zdravotního ústavu

Chystané:

Sportovní turnaje (fotbal, vybíjená, stolní tenis, bocce, apod.)

Den zdraví (aktivity pro celou školu)

Den otevřených dveří s celodenním programem  9.11. 2023 a 11.1. 2024

Vánoční vystoupení ve škole pro žáky a rodiče

Zdravá pětka

Policie – preventivní programy

Soutěže (pěvecká, recitační, zdravotní, dopravní, přírodovědná, výtvarná …)

Emil Open – mezinárodní sportovní hry handicapované mládeže v Brně

Turistické výlety

Školní výlet

Další podle nabídek v průběhu školního roku (exotická zvířata apod.).

 1. Různé

Všichni členové Školské rady byli pozváni na nejbližší akce školy (např. Den otevřených dveří). Zároveň byli pozvání, že mohou v případě zájmu kdykoliv navštívit školu a seznámit se s jejím, běžným provozem.

 

Program schůze školské rady ze dne 29. 6. 2023

 1. Složení školské rady
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu kráčíme dál …“
 1. Byl schválen ŠVP „Škola nás učí.“ – změny v informatice v ročnících 5 a 8
 2. Projekty školy
 3. Akce školy
 4. Různé

Zápis:

 1. Složení školské rady:

Za zřizovatele /Kraj Vysočina/:

Jaromír Munia, tel. č. 604656534

Mgr. Stanislav Pavlíček, tel. č. 728832030

Za zákonné zástupce žáků:

Marie Večeřílková, tel. č.724514410

Klára Krátká, tel. č. 739254230

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Kmošková, tel. č.777277827

Lada Kavalírová, tel. č. 723103299

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí,  život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností. 

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími od příštího školního roku 2023/2024 byla školská rada seznámena a všechny změny bez připomínek byly školskou radou schváleny.

Kompletně byla přepracována výuka v předmětu Informatika v ročnících 5 a 8.

Zároveň se toho týkala i změna ŠVP, která bude povinna na prvním stupni se zahájením do roku 2023/2024 a na druhém stupni do roku 2024/2025. Na naší škole bude tato změna  zahájena 1.9.2023 v 5. a 8. ročníku.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Probíhá Edukační podpora ZŠ Hradební II“ /doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, vzájemné hospitace/

V praktické škole projekt „SŠ Hradební – Edukační a personální podpora“ / vzájemné hospitace, školení v polytechnické výchově, tandemová výuka/

I-KAP II – „Učíme se ze života pro život“ – Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

Díky tomuto projektu jsme si pořídili do naší školy: počítačový program Corinth s pětiletou licencí, Vinidbooks s jednoletou licencí, Merkur 8, Lego Windstorms, Ozobot 3, 3D brýle.

V rámci tohoto projektu proběhly:  projektové dny ve škole / šití, dřevo, smalt, keramika, sport, 3D pera/ a mimo školu /Zbožice(Krupá), Stvořidla, Závratec, Nasavrky/, komunitně osvětová setkávání / knihy TakTik, knihy Léthé, knihy Petrkov, praventivní film, multilicence Didakta, čtečky, e-knihy, Albi tužka/

Projekt „ Edukační podpora ZŠ Hradební“ – projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ke zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy.

Projekt „ Edukační a personální podpora SŠ Hradební“ – projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, na vzájemnou spolupráci pedagogů, zapojení odborníka do výuky, stáže pedagogů a projektové dny.

 1. Akce školy

 Akce školy:

 • Pochodová cvičení
 • Mikulášská nadílka ve škole
 • Školní výlety probíhaly v rámci jednotlivých tříd.
 • Vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání v rámci tříd
 • Bazální stimulace, Muzikoterapie, Canisterapie, Hipoterapie – celoročně
 • Lekce Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou /za podpory Kraje Vysočina, MŠMT a měst Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Chotěboř/ – jejich poslání je přimět žáky ke zdravému životnímu stylu.
 • Hudební vystoupení – na komunitním setkávání rodičů a veřejnosti, v domě s pečovatelskou službou v Chotěboři a v domově důchodců Senecura
 • T-Mobile Olympijský běh, šipkovaná, sportovní den
 • Soutěže žáků – výtvarná , pěvecká, recitační, biologická, atletický čtyřboj, vánoční turnaj ve stolním tenise, Emil open,
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – školení první pomoci, prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem – podpora zdraví
 • Bruslení v rámci tělesné výchovy
 • Čistá Vysočina – zbavení nepříjemného odpadů v přírodě
 • Karneval na internátě školy
 • Proběhla prodejní výstava keramiky
 • Proběhl den s informačními technologiemi firmy TLAPNET, který je naším sponzorem
 • Různé
 1. Začátkem prázdnin bude škola poskytovat ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.
 2. Setkávání rodičů handicapovaných dětí probíhají ve speciálních třídách 2x ročně podle potřeby rodičů.

Program schůze školské rady ze dne 11. 10. 2022

 1. Zahájení školního roku 2022/2023
 2. Schválení Výroční zprávy 2021/2022
 3. Schválení školního řádu
 4. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy
 5. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 6. Školní vzdělávací programy
 7. Akce školy
 8. Různé

Zápis:

Ve školské radě budou i nadále pokračovat:

Za zřizovatele /Kraj Vysočina/:

Jaromír Munia, tel. č. 604656534

Mgr. Stanislav Pavlíček, tel. č. 728832030

Za zákonné zástupce žáků:

Marie Večeřílková, tel. č.724514410

Klára Krátká, tel. č. 739254230

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Kmošková, tel. č.777277827

Lada Kavalírová, tel. č. 723103299

 1. Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Ke dni 30.9. 2022 do školy nastoupilo celkem 79 žáků, z toho 28 žáků bydlí na internátě.

 I v tomto školním roce funguje odpolední družina.

      2. Schválení výroční zprávy 2021/2022

Výroční zpráva za rok 2021/2022 byla předložena všem členům školské rady k prostudování a všemi členy školské rady byla schválena

 1. Schválení Řádu školy a pravidel pro hodnocení žáků – Školní řád, ŠVP internátu

 Školní řád  byl předložen všem členům školské rady k prostudování a všemi členy školské rady byl schválen.

   4. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy

Členům školské rady byl předložen Minimální preventivní program školy k prostudování. Všemi členy školské rady byl schválen bez výhrad.

   5. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce

      –    Ovoce a zelenina do škol – základní škola

      –    Mléko  do škol  – základní škola

      –    Potravinová pomoc dětem – Kraj Vysočina

      –    První pomoc do škol

      –    Projekt Škola podporující zdraví

      –    Edukační podpora ZŠ Hradební II. – základní škola

      –    Edukační a personální podpora SŠ Hradební – střední škola

      –    Projekt SZÚ – Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou

            a sociálním vyloučením – střední škola

 • Projekt I-KAP II – cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, vzájemným setkáváním podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů.
 1. Školní vzdělávací programy

Školská rada byla informována, že v letošním školním roce jsou žáci vzděláváni podle těchto  

  vzdělávacích programů:

  ŠVP Praktické školy jednoleté Životem lépe a snadněji“

  ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“

  ŠVP Základní školy „Škola nás učí“

  ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

  ŠVP Školní družiny „Duhový svět“

  ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál“

 1. Akce školy

Proběhlé:

Výstava králíků a drobného zvířectva v Chotěboři

Turistický výlet po okolí Chotěboře

Chutě a vůně podzimu – projektový den

T-Mobil olympijský běh

Míčový trojboj

Zábavný sportovní den ve škole

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Hýbeme se ve škole

Atletický čtyřboj – školní, okresní a krajské kolo

Plavání v bazénu v Hlinsku

Emil Open Brno – mezinárodní sportovní soutěž

Terénní hra šipkovaná

Sportovní odpoledne

Tvořivé dílny pro maminky

Komunitní setkání s veřejností

Krajské kolo recitační soutěže

Pěvecká soutěž  – školní a okresní kolo

Výtvarné soutěže

Botanická soutěž – účast na okresním kole v Havl.Brodě

Canisterapie

Bazální stimulace

Muzikoterapie

Psychologické poradenství

Spolupráce s partnerskou školou

„Den prevence“ – zaměřeno na dopravní výchovu

„Drogy trochu jinak“ – interaktivní program na PC

Vystoupení ke Dni matek v DPS a SENECURA

Zvěřinec na statku ve Vilémově /školní výlet/

Spektrum – centrum primární prevence

Beseda o volbě povolání s výchovnou poradkyní

Projekt státního zdravotního ústavu

Chystané:

Sportovní turnaje (fotbal, vybíjená, stolní tenis, bocce, apod.)

Den zdraví (aktivity pro celou školu)

Den otevřených dveří s celodenním programem  10.11. 2022 a 12.1. 2023

Vánoční vystoupení ve škole pro žáky a rodiče

Zdravá pětka

Policie – preventivní programy

Soutěže (pěvecká, recitační, zdravotní, dopravní, přírodovědná, výtvarná …)

Emil Open – mezinárodní sportovní hry handicapované mládeže v Brně

Turistické výlety

Školní výlet

Další podle nabídek v průběhu školního roku (exotická zvířata apod.).

 1. Různé

 Všichni členové Školské rady byli pozváni na nejbližší akce školy (např. Den otevřených dveří). Zároveň byli pozvání, že mohou v případě zájmu kdykoliv navštívit školu a seznámit se s jejím, běžným provozem.

 

Program schůze školské rady ze dne 27. 6. 2022

 1. Složení školské rady
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu  a kráčíme dál …“
 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání
 2. Projekty školy
 3. Akce školy
 4. Různé

Zápis:

 1. Složení školské rady:

Za zřizovatele /Kraj Vysočina/:

Jaromír Munia, tel. č. 604656534

Mgr. Stanislav Pavlíček, tel. č. 728832030

Za zákonné zástupce žáků:

Marie Večeřílková, tel. č.724514410

Klára Krátká, tel. č. 739254230

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Kmošková, tel. č.777277827

Lada Kavalírová, tel. č. 723103299

 

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími od příštího školního roku 2022/2023 byla školská rada seznámena a všechny změny bez připomínek byly školskou radou schváleny.

Kompletně byla přepracována výuka v předmětu Informatika na prvním i druhém stupni.

Zároveň se toho týkala i změna ŠVP, která bude povinna na prvním stupni se zahájením do roku 2023/2024 a na druhém stupni do roku 2024/2025. Na naší škole bude tato změna  zahájena 1.9.2022 ve 4., 6. a 7. ročníku.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Ke dni 31.12.2021 byl ukončen projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“, „Edukační podpora ZŠ Hradební II“ /doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, vzájemné hospitace/

V praktické škole projekt „SŠ Hradební – Edukační a personální podpora“ / vzájemné hospitace, školení v polytechnické výchově, tandemová výuka/

 

I-KAP II – „Učíme se ze života pro život“ – Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

Díky tomuto projektu jsme si pořídili do naší školy: počítačový program Corinth s pětiletou licencí, Vinidbooks s jednoletou licencí, Merkur 8, Lego Windstorms, Ozobot 3, 3D brýle.

V rámci tohoto projektu proběhly:  projektové dny ve škole / šití, dřevo, smalt, keramika, sport, 3D pera/ a mimo školu /Zbožice(Krupá), Stvořidla, Závratec, Nasavrky/, komunitně osvětová setkávání / knihy TakTik, knihy Léthé, knihy Petrkov, praventivní film, multilicence Didakta, čtečky, e-knihy, Albi tužka/

Projekt „ Edukační podpora ZŠ Hradební“ – projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů ke zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy.

Projekt „ Edukační a personální podpora SŠ Hradební“ – projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, na vzájemnou spolupráci pedagogů, zapojení odborníka do výuky, stáže pedagogů a projektové dny. 

 1. Akce školy

 Akce školy:

 • Pochodová cvičení
 • Mikulášská nadílka ve škole
 • Školní výlet do zvěřince ve Vilémově, na hrad Lipnice
 • Vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání v rámci tříd
 • Bazální stimulace, Muzikoterapie, Canisterapie, Hipoterapie – celoročně
 • Lekce Centra primární prevence Spektrum ze Žďáru nad Sázavou /za podpory Kraje Vysočina, MŠMT a měst Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Chotěboř/ – jejich poslání je přimět žáky ke zdravému životnímu stylu.
 • Hudební vystoupení – na komunitním setkávání rodičů a veřejnosti, v domě s pečovatelskou službou v Chotěboři a v domově důchodců Senecura
 • T-Mobile Olympijský běh, šipkovaná, sportovní den
 • Soutěže žáků – výtvarná , pěvecká, recitační, biologická, atletický čtyřboj, vánoční turnaj ve stolním tenise, Emil open,
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – školení první pomoci, prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem – podpora zdraví
 • Kurz plavání pro žáky prvního stupně, bruslení v rámci tělesné výchovy
 • Čistá Vysočina – zbavení nepříjemného odpadů v přírodě
 • Karneval na internátě školy
 1. Různé
 2. Začátkem prázdnin bude škola poskytovat ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.
 3. Ze strany rodičů handicapovaných dětí je zájem o častější společná setkávání ve škole. Komunitní setkání s psycholožkou pro rodiče a veřejnost proběhlo v říjnu 2021 v rámci projektu. Setkávání rodičů probíhá ve speciálních třídách 2x ročně.

 

Program schůze školské rady ze dne 30. 8. 2021

 1. Složení školské rady
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání
 2. Projekty školy
 3. Akce školy
 4. Různé / používání informačních technologií ve škole/

 

Zápis:

 1. Složení školské rady:

 Za zřizovatele /Kraj Vysočina/:

Jaromír Munia, tel. č. 604656534

Mgr. Stanislav Pavlíček, tel. č. 728832030

Za zákonné zástupce žáků:

Marie Večeřílková, tel. č.724514410

Klára Krátká, tel. č. 739254230

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Hana Kmošková, tel. č.777277827

Lada Kavalírová, tel. č. 723103299

 1. Volba nového předsedy školské rady:

Jako předseda školské rady byla jednohlasně zvolena Mgr. Hana Kmošková

Jako zapisovatel byla zvolena Lada Kavalírová

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“ a schválení změn z roku 2021

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně. Celý program byl znovu přepracován dle změn podle RVP roku 2021. Školská rada byla seznámena se všemi změnami a uvedené změny byly schváleny.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP Družiny Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími od příštího školního roku 2021/2022 byla školská rada seznámena a všechny změny bez připomínek byly školskou radou schváleny.

ŠVP pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ se změnami z roku 2021 byl schválen školskou radou dne 1. června 2021. Změny se týkaly očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro žáky zařazené do naší školy a kompletně byla přepracována výuka v předmětu Informatika na prvním i druhém stupni.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“, „Edukační podpora ZŠ Hradební II“ /doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, vzájemné hospitace/

V praktické škole projekt „SŠ Hradební – Edukační a personální podpora“ /proběhly stáže ve firmě TELES, vzájemné hospitace, školení v polytechnické výchově, tandemová výuka/

 1. Akce školy

Soutěže 2.pololetí se vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření školy, neuskutečnily. Náhradní termíny budou v příštím školním roce.

Akce školy:

 • Pochodová cvičení
 • Mikulášská nadílka ve škole
 • Putování za lesní zvěří
 • Vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání v rámci tříd
 • Bazální stimulace – celoročně
 1. Různé
 1. Během výuky jsou účelně využívány digitální technologie podle metodického doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve šk. roce 2021/2022.

      2.Vzdělávací obsah bude přizpůsoben potřebě snižovat či odstraňovat vzdělávací deficity vzniklé u jednotlivých žáků. Indikátorem je to, zda jsou jedním z podkladů pro plánování výuky i informace o zvládnutí předcházejícího vzdělávacího obsahu. Třídní učitel může pomoci koordinovat přístup jednotlivých učitelů k žákům tak, aby podpora skutečně žákům pomohla. Například koordinaci doučování z více předmětů zároveň, podporou vzájemné komunikace a spolupráce doučujících pedagogů s cílem výuku žáka vhodně diferencovat případně navrhnout postupně doučování tak, aby bylo pro žáka svým obsahem i rozsahem přínosné.

     3.Noví členové školské rady si prohlédli prostory naší školy.

 

Program schůze školské rady ze dne 10. 6. 2020

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 3. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 4. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 5. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 6. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 7. Uzavření školy v rámci mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR
 8. Projekty školy
 9. Akce školy
 10. Různé

Zápis:

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností. Výstupy z ŠVP byly plněny i při domácí výuce i při výuce, která probíhala distančně.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Uzavření školy v rámci mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR

Od 11. března 2020 bylo přerušeno vyučování a uzavřeny všechny školy z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Výuka u nás ve škole probíhala distančně až do postupného rozvolňování. Od 11. května začaly probíhat konzultace žáků praktické školy až do závěrečných zkoušek, které proběhly 1. a 2. června 2020. Od 1. června 2020 nastoupili nepovinně žáci I. stupně základní školy a žáci speciální školy. Od 8. června 2020 nastoupili nepovinně na konzultace nebo třídnické hodiny  žáci II. stupně základní školy a žáci praktických tříd.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy /do 11. 3. 2020/

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“ /doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka, vzájemná hospitace/

V praktické škole projekt „SŠ Hradební – Edukační a personální podpora“ /proběhly stáže ve firmě TELES, vzájemné hospitace, školení v polytechnické výchově/

Škola se snaží rozvíjet a zlepšovat svou činnost také na základě programu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

 1. Akce školy

Soutěže 2. pololetí se vzhledem k mimořádné situaci, kdy došlo k uzavření školy, neuskutečnily. Náhradní termíny budou v příštím školním roce.

Akce školy:

 • Výlet do Dýňového světa
 • Návštěva „ Legiovlaku ve Světlé nad Sázavou“
 • Pochodová cvičení
 • Radost – 25. ročník výtvarné přehlídky osob s mentálním postižením v Kolíně
 • „Chotěbořské dny medu“ – návštěva výstavy
 • Mikulášská nadílka ve škole
 • „Vánoce v lese“ – návštěva vánoční výstavy
 • Putování za lesní zvěří
 • Školní vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání. Ukázka vánočního stolování
 • Preventivní programy Spektrum Žďár nad Sázavou- v průběhu školního roku
 • Naučné a preventivní programy ČČK
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky, školení první pomoci
 • Canisterapie, bazální stimulace – celoročně
 • Hipoterapie – celoročně
 • „Lekce primární prevence rasismu, antisemitismu a xenofobie“ – beseda
 • Příběhy na cestě k sobě – interaktivní program pro žáky
 • Každý měsíc: Školní projektové dny na různá témata /naše vlast, naši zahraniční sousedé, …/
 1. Různé

Začátkem prázdnin škola nebude  tentokrát poskytovat  ubytovací prostory hostům festivalu Avalon. Od začátku školního roku se pravděpodobně otevře třída pro žáky s poruchami učení popř. s poruchami chování,  vyučováni budou podle ŠVP pro základní školu.

 

Program schůze školské rady ze dne 10. 10. 2019

 1. Schválení výměny člena školské rady
 2. Zahájení školního roku 2019/2020
 3. Schválení výroční zprávy 2018/2019
 4. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy
 5. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 6. Školní vzdělávací programy
 7. Akce školy
 8. Různé

Zápis:

 1. Schválení výměny člena Školské rady

Z důvodu změny místa v zaměstnání, tím z časových důvodů, odchází ze školské rady Bc. Jiří Kafka. Místo něho byl jako nový zástupce navržen Mgr. Libor  Zadina, kurátor pro děti a mládež při  Městském úřadu v Chotěboři. Všichni členové Školské rady s touto výměnou souhlasí bez výhrad.

Ve školské radě budou pracovat:

Hana Andresová – zástupce rodičů

Kateřina Pešková – zástupce rodičů

Mgr. Bc. David Šafránek – místostarosta Městského úřadu Chotěboř

Mgr. Libor Zadina – kurátor pro děti a mládež při Městském úřadu Chotěboř

Mgr. Jana Břízová – předsedkyně ŠR, pedagog ve škole

Monika Vepřovská – asistentka pedagoga ve škole, vychovatelka školní družiny

 1. Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2019.

K dnešnímu dni do školy nastoupilo celkem 64 žáků (24 žáků na základní škole, 18 žáků na speciální škole,  22 žáků na střední škole).

Ve škole byly otevřeny 3 třídy základní školy, 3 třídy základní školy speciální a 3 třídy praktické školy.

Ve škole i v tomto školním roce funguje odpolední družina. Část žáků je během týdne ubytována na internátu školy.

 1. Schválení výroční zprávy 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019  byla předložena všem členům školské rady k prostudování a všemi členy školské rady byla schválena.

 1. Seznámení s Minimálním preventivním programem školy

Členům školské rady byl předložen Minimální preventivní program školy k prostudování. Všemi členy školské rady byl schválen bez výhrad.

 1. Projekty probíhající na škole v letošním školním roce
 • Ovoce a zelenina do škol – základní škola
 • Mléko do škol – základní  škola
 • Potravinová pomoc dětem – kraj Vysočina
 • První pomoc do škol
 • Edukační podpora ZŠ Hradební II. – základní škola
 • Edukační a personální podpora SŠ Hradební – střední škola
 • Projekt Škola podporující zdraví
 • Projekt Krokus
 1. Školní vzdělávací programy

Školská rada byla informována, že v letošním školním roce jsou žáci vzděláváni podle těchto vzdělávacích programů:

ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“

ŠVP  Základní školy  „Škola nás učí“

ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“

ŠVP Školní družiny „Duhový svět“

ŠVP  Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál“

 1. Akce školy

Proběhlé:

Chotěbořské divadlení

Výstava králíků a drobného zvířectva v Chotěboři

ČČK – beseda o první pomoci

Pochodové cvičení na zříceninu hradu Ronovec a návštěva muzea v Dolní Krupé

Míčový sedmiboj

V historii českých zemí – projektový den

Canisterapie ve škole od Canisterapeutického centra Kamarád

Hiporehabilitace v Jezdecké společnosti Statku Lesolg, z. s. v Rozsochatci

Chystané:

Sportovní turnaje (fotbal, vybíjená, stolní tenis, bocce, apod.)

Výlet do Dýňového světa (Nová Ves u Leštiny)

Den zdraví (aktivity pro celou školu)

Den otevřených dveří s celodenním programem 7. 11. a 16. 1.

Vánoční vystoupení ve škole pro žáky a rodiče – v posledním týdnu před Vánocemi

Divadelní představení – prosinec a leden

Krokusy (vzpomínka na umučené židovské děti) – listopad a únor

Zdravá pětka

Dny medu v KD Junior

Policie – preventivní programy

Spektrum ze Žďáru nad Sázavou – v průběhu školního roku

Legiovlak ve Světlé nad Sázavou

Soutěže (pěvecká, recitační, zdravotní, dopravní, přírodovědná, výtvarná..)

Emil Open – mezinárodní sportovní hry handicapované mládeže v Brně

Pochodová cvičení

Školní výlet

Další podle nabídek v průběhu školního roku (exotická zvířata, mobilní hvězdárna, apod.)

 1. Různé

Všichni členové Školské rady byli pozváni na nejbližší akce školy (den otevřených dveří). Zároveň byli pozváni, že v případě zájmu mohou školu kdykoli navštívit a seznámit se s jejím běžným provozem.

 

Program schůze školské rady ze dne 19. 6. 2019

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 3. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 4. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 5. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 6. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 7. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce
 8. Akce školy
 9. Různé

Zápis:

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími v tomto školním roce je školská rada seznamována a jsou školskou radou schváleny.

Poslední změny ŠVP pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly schváleny školskou radou dne 25. června 2018. Změna se týkaly očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro žáky zařazené do naší školy.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“ (doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka).

Škola se snaží rozvíjet a zlepšovat svou činnost také na základě programu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

 1. Akce školy

Soutěže 2. poletí:

 • Recitační soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Velké Meziříčí
 • Pěvecká soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Botanická soutěž – okresní kolo Chotěboř
 • Dopravní soutěž – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Sportovní soutěže – Sportovní hry mládeže (atletický čtyřboj) školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod, krajské kolo Velké Meziříčí, Turnaj ve stolní tenise – Třebíč, Fotbalové meziškolní utkání – Jihlava, turnaj v bocce, Emil Open – mezinárodní setkání handicapovaných.
 • Taneční soutěž – školní kolo

Akce školy:

 • Den zdraví – 20. října (představení zdravých jídel a nápojů s ochutnávkou)
 • Pochodové cvičení
 • Oslava 100 let založení ČSR
 • Výlet do Dýňového světa
 • 72 hodin dobrovolnických prací – úklid lesa v okolí čističky
 • prosince – 1. Adventní neděle – pásmo písniček z pohádky Mrazík na náměstí
 • Výlet – Betlém Hlinsko, vánoční výstava
 • Školní vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání. Ukázka vánočního stolování
 • , 5., 6. února – divadelní představení Mrazík pro MŠ a 1.st.ZŠ z Chotěboře a okolí
 • V listopadu a v lednu – Dny otevřených dveří
 • Návštěva MŠ a ZŠ Sluníčko Okrouhlice, divadelní představení naší školy i školy Sluníčko
 • Přednáška Holokaust a rasismus
 • Výlet za bledulemi Staré Ransko
 • Školní představení a výstava zahradní keramiky – pro širokou veřejnost
 • Preventivní programy spektrum Žďár nad Sázavou- v průběhu školního roku
 • Naučné a preventivní programy ČČK
 • Návštěva ekologického centra Chaloupky „Bylinky na naší zahrádce“
 • Zdravá pětka – Škola zdravé pětky a Párty se zdravou pětkou
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky, školení první pomoci
 • Akce „Čistá Vysočina“ – úklid blízkého okolí školy
 • Den zdraví – ochutnávky zdravých mléčných nápojů a exotického ovoce
 • Koncert skupiny BeneBend
 • Canisterapie, bazální stimulace – celoročně
 • Hipoterapie – celoročně
 • Školní družina – Odpoledne s hasičem, Odpoledne s městským policistou
 • Školní výlet Vlakem na Stvořidla
 • Každý měsíc: Školní projektový den na různá aktuální témata
 1. Různé

Od ledna došlo ke změnám financování školy.

Začátkem prázdnin škola opět nabídne ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.

Rodiče handicapovaných dětí mají stále velký zájem o umožnění parkování v těsné blízkosti školy. Byla navržena možnost otevřít bránu školy od 7.45 do 8.10, aby rodiče mohli parkovat na dvoře před školou. To ovšem vyžaduje, aby zde po celou dobu jeden pracovník školy dohlížel na bezpečný průchod dětí do školy.

Od června je novým členem školské rady za město Chotěboř pan Mgr. Bc. David Šafránek, od  nového školního roku dojde ke změně dalších dvou členů Školské rady. Končí pan Bc. Jiří Kafka a předsedkyně školské rady paní Mgr. Andrea Vašíčková. Nový předseda či předsedkyně bude zvolen v následujících dnech. Místo pana Kafky bude navržen nový člen – nejlépe z odboru sociálních věcí města Chotěboř.