Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Kontakt

Škola:

Internát a školní jídelna

Obecné kontakty

Podatelna školy

Adresa podatelny: ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529, 583 01 Chotěboř, IČO: 70836329

Provozní doba pro veřejnost: Po – Pá 8:00 – 14:00

ID datové schránky: p9htrs4

Adresa elektronické podatelny: podatelna@zs-chotebor.com

Další možnosti elektronického podání:

Na technickém nosiči dat (CD,DVD) v kanceláři ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529, 583 01 Chotěboř. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:

Akceptujeme jako přílohu podání soubory v těchto formátech, : 

 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCx (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSx (dokument MS Excel),,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky).
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
 • Podatelna nepřijímá zprávy určené pro automatický sběr dat. Omezení vychází z důvodu zamezení přijmu starší zprávy a následného přepsání aktuálních dat touto zprávou.
 • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Postup příjmu při chybném formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (například porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem …apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude datová zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy, nebo této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy; ta část datové zprávy, která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna, však bude standardním způsobem zpracována.

Whistleblowing

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů) tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Naše škola provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze směrnice.

Oznámení podle směrnice lze podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (www.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených směrnicí.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Podle směrnice oznamovatelem je fyzická osoba, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis, spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 • a)     zaměstnání,
 • b)     služba,
 • c)     samostatná výdělečná činnost
 • d)     výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • e)     výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. volený orgán)
 • f)       správa svěřeneckého fondu
 • g)     dobrovolnická činnost
 • h)     odborná praxe, stáž, nebo
 • i)       výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Podle směrnice se oznamování protiprávního jednání musí týkat porušení práva Unie ve vymezeném výčtu oblastí: 

 • a)     zadávání veřejných zakázek
 • b)     finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • c)     bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • d)     bezpečnost dopravy
 • e)     ochrana životního prostředí
 • f)       radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • g)     bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • h)     veřejné zdraví,
 • i)       ochrana spotřebitele
 • j)       ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

  Oznámením lze prostřednictvím VOS podat:

 1. Písemně
 • a)     elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zs-chotebor.com
 • b)     v listinné podobě na adresu: ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529, 583 01 Chotěboř s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“
 1. Ústně
 • a)     na žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 30 dnů) v budově školy Hradební 529, 583 01 Chotěboř u PaedDr. Hany Šimonové.

Po podání oznámení následuje řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti příslušnou osobou. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7  dnů od jeho podání (pokud oznamovatel výslovně nepožádá, aby o přijetí oznámení vyrozuměn nebyl, nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. Rovněž bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě  protiprávního stavu.  Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržená příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (pokud tím nedojde k vyzrazení totožnosti oznamovatele).

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.