Základní škola speciální

Základní škola speciální Chotěboř je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou vzdělávat na základní škole běžného typu. V rámci výuky se žákům věnují pedagog spolu s asistentem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách ZŠ speciální. Při výuce se využívají interaktivní tabule, tablety, speciální pomůcky, učebnice a nábytek. Pro žáky je rovněž připraveno bohaté spektrum terapií včetně využití relaxační místnosti Snoezelen.

Žáci zde získávají takové vědomosti , dovednosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do společenského života, čímž bude zabráněno jejich izolaci. Učí se základům čtení, psaní a počtů, což jim usnadní orientaci v okolním prostředí. Jejich motorika, pohybové a pracovní dovednosti, estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost; člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků, rozvoj komunikačních schopností.

Po ukončení ZŠ speciální mohou její absolventi pokračovat ve vzdělávání a v přípravě na život v naší praktické škole jednoleté, od školního roku 2015-2016 také nově v praktické škole dvouleté.

Rychlé kontakty