Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z ledna

„ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“

Toto je název celého projektu, jehož garantem je SZÚ a do něhož se zapojili žáci praktických tříd.

Cílem tohoto projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu bude snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí u cílové skupiny obyvatel.

Všechny preventivní programy vycházejí z odborných úkolů zpracovaných Centrem podpory zdraví SZÚ a jsou pořádány formou dnů zdraví, kurzů pohybové aktivity, přednášek s praktickými ukázkami, individuálním poradenstvím.

U nás témata interaktivních programů jsou zaměřena na praktické činnosti a ukázky.

První setkání bylo zaměřeno na preventivní prohlídky a prevenci neinfekčního onemocnění, dentální hygienu, osobní hygienu, význam a asistenci při zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

Druhé setkání proběhlo 10. prosince a bylo zaměřeno na rizika užívání tabáku, na prevenci onemocnění z užívání alkoholu, na prevenci užívání nelegálních drog a poradenství v léčbě závislostí. Všechna tato témata  jsou pro vývoj mladých lidí, ať již po stránce tělesné i duševní, velice závažná. Existují důkazy o důsledcích alkoholu a jiných drog na vývoj mozku dospívajících, což vede k poškození paměti a schopnosti učení, což samozřejmě přetrvává i do pozdějšího věku a se odráží vše i v horších pracovních výsledcích. Všechno se dále promítá i v jejich dalším životě. Alkohol nebo drogy jsou rizikem při úrazech, dopravních nehodách nebo při páchání trestné činnosti násilného charakteru. Žáci se dále dozvěděli, co je závislost, jak je možné si jí vypěstovat a co je nutné dělat, abychom do nějaké závislosti nespadli. Na závěr si vyplnili krátký dotazník o závislostech, ze kterého vyplynulo, že závislost se dá překonat a léčit, ale mnohem lepší a snazší je jí předejít.  

Další setkání proběhnou v nejbližších možných termínech a budou zaměřena na nemoc AIDS, na prevenci sexuálně přenosných onemocnění, na reprodukční zdraví, na mateřství /antikoncepce a podpora kojení/. Dále se zaměří na pravidelnou a pestrou stravu, jak správně připravit vyvážený jídelníček, přiměřené velikosti porcí a pitný režim. Dalším tématem bude prevence zvládání stresu, duševní hygiena, zdravotní cvičení, hygiena bydlení, prevence úrazů v domácnosti a v dopravě.

Setkání, které již proběhlo, bylo pro žáky velice přínosné a všichni se opět těšíme na další pokračování.