Aktuální informace pro školní rok 2020/2021

Se začátkem nového školního roku jsme pro Vás připravili několik informací, kdy považujeme za vhodné vás seznámit s prozatím naplánovanými opatřeními. Víme, že se epidemiologická situace mění, a tak prosím sledujte naše webové stránky, abychom vás jejich prostřednictvím mohli průběžně informovat.

Opatření a změny v provozu školy přijaté v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19 platné od 1.9.2020 do odvolání.

Provoz školy se bude řídit následujícími pravidly vycházejícími z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 :

 • Při vstupu do školy provedou žáci dezinfekci rukou. Stejně tak i ostatní osoby do školy vstupující za účelem jednání.
 • Pokud budou u žáka při příchodu do školy patrné příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.):
  • Není vpuštěn do školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
  • Pokud žák přichází do školy bez doprovodu, je okamžitě kontaktován zákonný zástupce a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žák vybaven rouškou a izolován v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. Opět je informován zákonný zástupce z důvodu bezodkladného vyzvednutí žáka.
 • Při výskytu příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V této souvislosti žádáme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s výše uvedenými příznaky respiračních onemocnění a předešli tak komplikacím, které z nedodržení tohoto pokynu vyplynou jak pro školu, tak pro zákonné zástupce samotné.  
 • V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí zprávou od svého ošetřujícího lékaře.
 • Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid-19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze v opodstatněných případech. Podoba třídních schůzek bude upravena do co nejméně kontaktní podoby.
 • V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonicky schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Preferována bude bezkontaktní komunikace – telefon, e-mail (rodiče, kteří dosud nesdělili svoji e-mailovou adresu, žádáme o její bezodkladné oznámení).
 • Distanční výuku začíná škola zajišťovat dětem, které onemocní nebo se ocitnou v karanténě, od doby kdy jejich počet překročí 50 % počtu žáků ve třídě. Do překročení této hranice probíhá výuka prezenčním způsobem.
 • Provoz školní družiny nebude omezen, nemůžeme však organizačně zcela zabránit, aby skupiny žáků nebyly prostupné.
 • Prozatím neomezujeme konání školních kroužků a nabídneme je tak, jak probíhaly v minulém období. Jejich nabídku, čas konání i další informace, najdete na webových stránkách školy, facebooku školy. Bližší informace vám pak předají třídní učitelé.
 • Stravování ve školní jídelně bude pro žáky beze změn. Budou dodržována preventivní hygienická opatření. V prostoru jídelny zvýšíme dohled nad žáky.
 • Z nutnosti omezení vstupu cizích osob do budovy vás žádáme o platby škole realizovat přednostně bezhotovostně.

Vážení rodiče, věříme, že i přes nezbytná opatření související s mimořádnými epidemiologickými opatřeními, společně zvládneme zahájit školní rok a nastartovat běžnou docházku vašich dětí do školy, kdy se všichni jistě budeme snažit, abychom všechny nutné změny akceptovali a poradili si s nimi.

Upozorňujeme na nutnost aktuálnosti kontaktů na rodiče a jejich dostupnost!

Mgr. Bc. Drahomíra Danielková

ředitelka školy