Střípky z ledna

Spektrum – Centrum primární prevence

Spektrum – Centrum primární prevence – sídlí ve Žďáře nad Sázavou. Tuto organizaci  podporují Kraj Vysočina, MŠMT, města Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod i Chotěboř. Jejich posláním je přimět žáky ke zdravému životnímu stylu.

Je to organizace zabývající se realizací komplexních a dlouhodobých programů primární prevence, patří sem užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Tyto programy jsou vytvořeny na základě soudobých poznatků o efektivitě preventivního působení s důrazem na přiměřenost dané věkové skupině dětí. Cílem programů pro děti je předcházet problémům spojených s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Prostředkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování pozitivních mezilidských vztahů.

V měsících prosinec a leden  proběhly u nás ve škole v I. bloku tyto programy: Cesta k toleranci, Kdo jsem a co smím, /Ne/bezpečně na netu, Pouta /ne/závislosti. II. blok těchto programů bude pokračovat v dalších měsících. Všechny jsou začleněny do plánu prevence na škole.

Program – „Cesta k toleranci“ – je zaměřen na kritické myšlení, lidskou rozdílnost, předsudky, respekt a v neposlední řadě na toleranci.

Program – „Kdo jsem a co smím“- učí žáky rozeznat a vyhodnotit přiměřený a nepřiměřený trest, je prevencí v oblasti šikany, zneužívání a týrání dětí. Dotkne se i bezpečného kontaktu s cizím člověkem a obtěžováním od cizích lidí.

Program – „Pouta /ne/závislosti“ – se zabývá prevencí různých forem rizikového chování, asertivní komunikací, partnerstvím, vztahem k autoritám. Klade důraz na zdravou komunikaci a je individuálně zaměřen na daný třídní kolektiv.

Program – „/Ne/bezpečně na netu“ – je zaměřen na rizika spojená s užíváním internetu a zabývá se nástrahami spojenými s užíváním internetu.

Všechny tyto programy vyžadovaly aktivní spolupráci s třídními učiteli a rozbor některých situací žáci konzultovali i doma se svými rodiči. Při práci s dětmi byly využívány prvky interakčních technik zážitkové pedagogiky, techniky arteterapie, popř. dramatické výchovy s důrazem na oboustrannou komunikaci, formy různých her a soutěží. Tyto programy byly u dětí velice úspěšné a již nyní se těšíme na jejich další  pokračování.

Dalším úspěšným programem pro žáky byla Lekce primární prevence rasismu, antisemitismu a xenofobie. Přednášejícím byl Radek Hejret, který se zabývá touto otázkou už dlouho. Dětem nenásilnou formou vysvětlil podstatu věci a vše co s tím souvisí. Radek Hejret je místopředseda české pobočky ICEJ – Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzaléma a certifikovaný lektor primární prevence. Již v loňském roce u nás uskutečnil besedu o holocaustu. I ta byla velice pěkná, pro děti přínosná.

Slovensko očima Čechů

Tento projekt uspořádala praktická třída a hlavním tématem bylo Slovensko. Žáci poznávali našeho východního souseda v podstatě všemi smysly. Nejdříve se seznámili na interaktivní tabuli s prezentací o zeměpisných údajích, o povrchu, poloze, složení obyvatel Slovenska a v neposlední řadě o politicích a prezidentce SR. V krátkém filmu si žáci prohlédli nádhernou přírodu a zajímavá místa Slovenska. Ti nejmladší se podívali na pohádku O svatém Mikuláši ve slovenském jazyce. Všichni příběh pochopili a problém s porozuměním tu nebyl.

Pak přišel na řadu další smysl a to chuť. Povídali jsme si o zemědělství, hospodářství,  průmyslu a o potravinářství. Žáci ochutnali slovenské sýry /oštiepok a vrchár/, které se dají koupit i u nás. Nejvíce je ale zaujalo slovenské národní jídlo, což jsou halušky s brynzou, na kterých jsme si pochutnali při obědě v naší školní jídelně. Paní kuchařky se tohoto jídla nezalekly a připravily nám ho skvěle. Opravdu to bylo výborné a moc děkujeme našim kuchařkám za exkurzi do kuchyně našich sousedů.

Na závěr celého „slovenského“ dne si žáci vyrobili slovenské vlajky a ti starší si ještě vyplnili pracovní listy, kde si vyzkoušeli svoji paměť a pozornost. Všem se příjemně strávené chvíle v zahraničí líbili a už nyní se těšíme na pokračování. Tentokrát se v měsíci únoru vypravíme do Polska.