Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky ze září

VZPoura  úrazům

   VZPoura úrazům je projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí, školám je poskytován bezplatně. Projekt je realizován ve spolupráci s handicapovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Právě handicapovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké to je žít s trvalými následky po úrazu a dokáží žáky motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

   Takové setkání proběhlo u nás ve škole. Besedovali s námi dva mladí handicapovaní lidé, kteří jsou sami po úrazu upoutáni na invalidní vozík a s následky úrazu se budou potýkat celoživotně. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění a dokáží tak předat svou zkušenost dětem. Na invalidní vozík je upoutal obyčejný, ale neuvážený skok do bazénu a jeden zapomenutý uzel na jistícím laně při výškové práci na panelovém domě. Tak se žáci neotřelou nenásilnou formou seznámili s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučili se o tom, jak lze vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika úrazů na minimum.

   Celá akce u nás ve škole měla obrovský úspěch. Žáci si uvědomili, že cena lidského života je opravdu hrozně veliká a jedna chybná minuta v životě ho může proměnit na boj o jeho záchranu. S trvalými následky se pak musí člověk vyrovnat, i když mnohdy je to velice těžké. Za poutavou akci moc děkujeme a těšíme se na další.

 

  2.září – projektový den

    Školní rok 2022/2023 už byl úspěšně odstartován a všichni se s radostí vrhli do školní práce. Tak jako každým rokem i letos byl jeden školní den projektový a byl věnován rizikovému chování žáků. Den prevence, jak se nazývá, plní úkoly a věnuje se tématům Minimálního preventivního programu naší školy, jehož cílem je předcházení rizikovým jevům v chování žáků, posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí a eliminovat tím jejich nevhodné chování, vedení žáků k samostatnému rozhodování, k řešení problémů v běžném životě, vytváření pozitivního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, zlepšování spolupráce se zákonnými zástupci žáků, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě a aktivnímu trávení volného času, vedení žáků k respektu, toleranci, vzájemné pomoci, posilování zdravého sebevědomí, aktivní spolupráce při prevenci i řešení rizikového chování.

     Projektový den v jednotlivých třídách byl realizován různou formou a různými metodami práce tak, aby se do plnění úkolů zapojili všichni. Úkoly byly pestré a zahrnovaly spoustu témat z oblasti rizikového chování, také řešení konfliktních situací. Nechyběla ani oblast dopravní výchovy, věnovaná  pohybu dětí po ulicích a v neposlední řadě nevhodné chování ze strany žáků nebo dospělých osob.

     Všichni si den náramně užili a určitě nebyl poslední. Podobné plnění úkolů si rádi zopakujeme. Nenásilnou formou byl ukázán jeden ze správných směrů při vyhodnocování všech rizikových situací, které se v životě dětí mohou nenadále vyskytnout.

Podzim u nás ve škole

            Léto se nám rychle proměnilo v podzim, dny se krátí, sluneční paprsky jsou pro nás vzácnější, a proto jsme se rozhodli využít možnosti strávit závěrečné dny měsíce září venku, abychom si podzimní přírody užili dosyta.

            Ve středu 21. 9. se celá škola vydala na turistickou vycházku spojenou s poznáváním rostlin a živočichů. Trasy i cíle byly různorodé podle schopností a možností jednotlivých žáků. Důvodem této vycházky bylo i seznámení nových žáků s krásami přírody v okolí Chotěboře. Během cesty žáci plnili nejrůznější úkoly a vědomostní kvízy, hráli hry atd. Odměnou pro všechny bylo opékání špekáčků u budovy školy.

            O den později si praktická třída jednoletá připravila pro své spolužáky projektový den s názvem „Plody naší zahrady“. Naše škola se pyšní certifikovanou přírodní zahradou, o kterou se starají žáci spolu s pedagogy v rámci pracovní výchovy. Zahrada se nám letos odměnila nepřeberným množstvím plodů, a tak nebylo nic jednoduššího, než připravit ochutnávku pro ostatní kamarády.
            Úkoly byly různorodé, přes hmatovou, chuťovou či čichovou poznávací soutěž, až po speciální koutek pro „odvážlivce“, kde si dotyční mohli vyzkoušet chuť křenu, chilli papriček, česneku, rakytníku, cibule či agónie.
            Cílem tohoto projektového dne nebylo jen ochutnat to, čím nás naše přírodní zahrada odměnila za celoroční úsilí a péči, ale také zaměřit se na zdravý životní styl, změnit myšlení a návyky ohledně svého stravování či vztah k ochraně přírody od nejútlejšího věku.

            Součástí přírody jsou samozřejmě i zvířata, a tak i letos jsme nevynechali tradiční Výstavu drobného hospodářského zvířectva v Chotěboři, která se konala v pátek 23. 9. Soužití zvířat a člověka má nezastupitelnou roli pro rozvoj duševního zdraví a obohacení lidského života. Vztah se zvířaty ve školní výuce podporujeme v rámci canisterapie či hipoterapie, ale chtěli jsme se seznámit i se zvířaty hospodářskými. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ohledně chovu, péče či krmení.

      Závěr září byl bohatý na nejrůznější akce spojené s pobytem venku, s poznáváním přírody, která se každý den proměňuje a vybarvuje do rozličných tónů. Těšíme se na další podzimní dny, co nám zajímavého přinesou.

                                  

 

Rychlé kontakty