Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z ledna

Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Temelín

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory. V červenci 2000 bylo zavezeno palivo do prvního reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu. Druhý blok byl uveden do provozu v roce 2002. Temelínská elektrárna umožnila nahradit více než 2000 MW v již zastaralých a postupně odstavených blocích uhelných elektráren. Dnes po dalších technologických vylepšeních má Temelín instalovaný výkon 2 x 1055 MW.

Všechny tyto údaje jsme se dozvěděli ve virtuální prohlídce jaderné elektrárny, kterou přímo pro nás připravila skupina ČEZ pro virtuální prohlídky. Zúčastnili se jí všichni žáci a moc se nám nový způsob výuky zalíbil. Kromě toho na nás čekala spousta modelů reálných zařízení z jednotlivých částí elektrárny. Zblízka jsme měli možnost si prohlédnout jaderný reaktor, regulační tyče s palivem i vnitřní prostory chladicí věže, kam se člověk ani při běžné exkurzi nedostane.  Na vlastní oči jsme se přesvědčili, kde všude kolem nás se nachází přírodní ionizující záření. Nově získané znalosti si následně všichni měli možnost otestovat při zábavném kvízu. Virtuální prohlídka pro nás byla velice zajímavá zkušenost. Moc se nám tato akce líbila a již nyní se těšíme na další pokračování.

Projekt Státního zdravotního ústavu

„ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“- toto je název celého projektu, jehož garantem je SZÚ a do něhož se zapojili žáci praktických tříd.

Cílem tohoto projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu bude snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí u cílové skupiny obyvatel.

Všechny preventivní programy vycházejí z odborných úkolů zpracovaných Centrem podpory zdraví SZÚ a jsou pořádány formou dnů zdraví, kurzů pohybové aktivity, přednášek s praktickými ukázkami, individuálním poradenstvím.

U nás témata interaktivních programů jsou zaměřena na praktické činnosti a ukázky.

Jedno ze setkání bylo zaměřeno na preventivní prohlídky a prevenci neinfekčního onemocnění, dentální hygienu, osobní hygienu, význam a asistenci při zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

Další setkání bylo zaměřeno na konzumaci ovoce a zeleniny, na zdravotní nezávadnost potravin, na nakupování a ukládání potravin a prevenci deficitu vitamínu D. Všechna tato témata jsou pro vývoj mladých lidí, ať již po stránce tělesné i duševní, velice závažná. Na závěr si všichni vyplnili krátký dotazník o významu ovoce a zeleniny pro jejich zdravý životní styl.   

Zatím poslední setkání bylo zaměřeno na nemoc AIDS, na prevenci sexuálně přenosných onemocnění, na reprodukční zdraví, na mateřství /antikoncepci a podporu kojení/, plánované rodičovství. Všechny tyto otázky budou řešit žáci ve svém životě, je pouze na nich, jak se s nimi vypořádají a věříme, že jejich rozhodnutí budou správná. Daná témata byla podávána velice poutavou formou dobře použitelnou v praktickém životě. Dalším tématem bude prevence nádorů, prevence bolestí zad, pravidelný pohyb a osobní rozvoj prostřednictvím pohybu. Tyto otázky jsou i v současné nelehké době velice důležité a všichni se musíme naučit zvládat problémy, které nám současná doba přináší.

Setkání, která již proběhla, byla pro žáky velice přínosná a budeme v nich určitě pokračovat.

 

KAP II – projekt

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v Krajském akčním plánu, které vedou ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v Kraji Vysočina. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Doba realizace tohoto projektu je od 15. února 2021 až do 30. listopadu 2023. Dalším cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a výměnou jejich zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionálních leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Vedle těchto cílů se budeme zabývat rozvojem čtenářské i matematické gramotnosti a také polytechnickou výchovou.

Díky tomuto projektu i mnoha dalších získala naše škola hodně nových a zajímavých pomůcek. Ty zastaralé mohly být vyřazeny a nahrazeny novými hlavně moderními. Tak jak jsme absolvovali projektové dny, zkusili jsme si spoustu nových technik i postupů a také jiných pomůcek. K výuce jsme získali polytechnické stavebnice /Merkur, Lego/.

Dále jsme získali 3D brýle, 3D pera, čtečky, robotickou hru Ozobot a Albi tužky, které se těší velkému zájmu. Pedagogové všechny tyto nové pomůcky využívají ke zkvalitnění výuky, kdy výuka se těší většímu zájmu žáků.

 

Albi tužky jsou velice vhodné pomůcky i pro zpestření výuky, kdy nové poznatky nesděluje jen učitel, ale i kniha. Někteří žáci mají problémy se čtením i s porozuměním textu, ale právě tato Albi tužka s knihou je vtáhne nenásilnou formou do svého obsahu. Je to výborná pomůcka i ve speciálních třídách, kde žáci mají problémy s vyjadřováním.

V hodinách českého jazyka se osvědčily i čtečky, kdy žáci nečtou pouze z klasických papírových čítanek, ale k četbě použijí technicky vylepšené čtečky. Na nich se dá písmo přiblížit, zvětšit, posunout dále nebo vrátit zpět.  Velkou výhodou je, že zde není pouze úryvek z knihy, ale je zde kniha celá. Tak pokud žáka příběh zaujme, může si ho hned přečíst až do konce.

3D pera, 3D brýle, robot Ozobot se do výuky také pomalu dostávají. Zatím nám slouží k rozvoji fantazie a poznávání nových věcí, ale postupem času si získají i oni velkou oblibu.

Polytechnické stavebnice /např. Merkur, Lego/ ovlivňují život dětí po mnoho generací, ale svůj úkol si stále plní na výbornou. Rozvíjejí nejen fantazii, ale i zručnost, jemnou a hrubou motoriku, procvičují logické myšlení.

     Jsme všichni moc rádi, že jsme získali možnost tyto nové pomůcky mít a využívat je k výuce. Do budoucna se těšíme na další možnosti, které nám nové projekty určitě přinesou.