Střípky z měsíce října

Zájmové kroužky
Již více jak měsíc uplynul od začátku školního roku, a tak nastal čas k vyplnění volného času žáků v podobě zájmových kroužků. Ty na naší škole probíhají pravidelně od října do května. Ani letošní rok není výjimkou. I když určité novinky žáky čekaly a to v podobě nových zájmových kroužků. Ty přinášejí žákům nové kamarády, poznatky, uvolnění, relaxaci, poznání sebe sama. Mnozí v sobě odhalí nadání, které uvnitř skrývají, aniž by o něm tušili. Po počátečním překonání obav, nedůvěry ve vlastní schopnosti se většina žáků těší na příští setkání.
            V letošním školním roce jsou již tradiční následující zájmové kroužky:
Sportovní, kde si žáci osvojí pravidla hry fair play, spolupráci v kolektivu a seznámí se s různými sportovními disciplínami. Výsledkem jejich snažení je účast ve sportovních soutěžích s jinými školami.
Divadelní a hudebně- dramatický, v nichž žáci nacvičují hudební představení a pohádky. V rámci těchto aktivit si šijí kostýmy a vytváří kulisy. Hudební představení jsou prezentována i pro veřejnost nejenom ve škole, ale i mimo ni /MŠ, pečovatelská služba, vystoupení pro seniory,…/.
Keramický, kde žáci vytváří šperky a výrobky do přírodní zahrady naší školy. Mnohé výtvory jsou vystaveny na ukázku i pro veřejnost a vždy sklidí pozitivní ohlasy.
Vaření, jehož náplní není jenom příprava pokrmů, ale i základy stolování. Školní cvičná kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, a tak žáci mají možnost se naučit je ovládat         a pracovat s nimi.
            Novinkou pro letošní školní rok je kroužek gymnastiky a mažoretek, které bezpochyby budou stejně oblíbené jako ty tradiční.
Canisterapie
            I v letošním roce probíhá canisterapie /rehabilitace pomocí psů/ pod vedením paní Kavalírové a Pavlové ze sdružení Kamarád z Bílku. Obě lektorky jsou odbornice s praktickými zkušenostmi a již navázaným dobrým vztahem s dětmi z naší školy. Jedná se o 60 minutovou lekci, která probíhá jednou za 14 dní ve středu.
            Cílem je podpořit rozvoj osobnosti dětí s postižením a přinášet jim radost z příjemných prožitků. Canisterapie je alternativní forma rehabilitace, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Klade důraz na řešení problémů psychologických i citových. Uplatňuje se i jako pomocná psychoterapeutická metoda u autistických žáků, u žáků s mentálním postižením, citově deprivovaných a u žáků, kteří mají obtíže s komunikací.
            Canisterapie má velmi příznivý vliv na naše žáky v mnoha oblastech. Pozitivně působí na rozvoj komunikace, řeči a slovní zásoby, rozvoj hrubé motoriky a zlepšení pohybových dovedností, zlepšení psychické pohody a pozitivního naladění, relaxace, uvolnění a celkové zklidnění a v neposlední řadě utváření pozitivního vztahu ke zvířatům.
            Dosavadní průběh terapie je hodnocen velmi pozitivně jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak ze strany pedagogů.

Rychlé kontakty